Thursday, July 21, 2016

റബ്ബര്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നീതി ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ എന്തുചെയ്യണം?


൧. റബ്ബറിന്റെ വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലിന് കാരണം ലഭ്യതയും ആവശ്യകതയും തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണ്. ടയര്‍ നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ക്ക് കൂട്ടായ തീരുമാനത്തിലൂടെ ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കഴിയും.  പ്രതിമാസ വാങ്ങള്‍,  ഉല്പന്ന നിര്‍മ്മാണം, ബാലന്‍സ് സ്റ്റോക്ക് ഇവയുടെ താണതും ഉയര്‍ന്നതുമായ പരിധി നിശ്ചയിക്കണം.

൨. 2009-10 ല്‍ ടയര്‍ നിര്‍മ്മാണം 971 ലക്ഷമായിരുന്നത്  2010-11 ല്‍ 1192ലക്ഷവും,  2011-12 ല്‍ 1254 ലക്ഷവും,  2012-13 ല്‍ 1228  ലക്ഷവും,  2013-14  ല്‍ 1289, ലക്ഷവും, 2014-15 ല്‍ 1462 ലക്ഷവുമായി ഉയര്‍ന്നത് ആറുമാസം പോലും സൂക്ഷിച്ച് വെയ്ക്കാന്‍ കഴിയാത്ത അസംസ്കൃത റബ്ബര്‍ ടയറാക്കി മാറ്റി വരും വര്‍ഷങ്ങളിലെ ഡിമാന്‍ഡ് കുറക്കുവാന്‍ കാരണമാകുാതിരിക്കുവാനുള്ള  നടപടി സ്വീകരിക്കുക.

൩. 2010-11 ല്‍ 477230 ഹെക്ടര്‍ ടാപ്പ് ചെയ്യാന്‍ പാകമായ തോട്ടങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഒന്‍പത് ലക്ഷം ടണിനുമേല്‍ ഉത്പാദനമായിരുന്നത് 2014-15 ല്‍ 533675 ഹെക്ടറായി ഉയര്‍ന്നപ്പോള്‍ 6.45 ലക്ഷം ടണായി താണു. ഉത്പാദനച്ചെലവുമായി  പൊരുത്തപ്പെടാതെ ടാപ്പിംഗ് നിറുത്തിവെച്ച തോട്ടങ്ങള്‍ കര്‍ഷകരെയും തൊഴിലാളികളെയും ദുരിതത്തിലാക്കി. ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രിച്ച് വിലസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കണം.

൪. കര്‍ഷകരുടെ എണ്ണം ലക്ഷങ്ങളാകയാല്‍ സംഘടിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ നൂറിന് മുകളിലുള്ള നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ കൂട്ടം ചേര്‍ന്നെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങള്‍ കൂട്ടായി വിപണിയില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന് വിലയിടിക്കുവാനും, ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് സര്‍പ്ലസ് ആക്കാനും മറ്റും സാധിക്കുന്നു. ഇവയുടെ മേല്‍ കര്‍ശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ വേണം.

൫. ഡീലര്‍മാര്‍ വാങ്ങുന്ന ഗ്രേഡില്‍ വില്‍ക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം  നിലവിലില്ല.  ഡീലര്‍മാര്‍ കടകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ് അംഗീകരിച്ച സാമ്പിള്‍ ഷീറ്റും വിലയും പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുകയോ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റമാക്കി മാറ്റുകയോ ചെയ്യണം. അപ്രകാരം ഗ്രേഡിംഗ് തിരിമറി ഒഴിവാക്കാനും മുന്തിയ ഇനം ഷീറ്റുകളുടെ ലഭ്യതയും ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉല്പന്ന നിര്‍മ്മാണവും സാധ്യമാക്കാം.

൬. വാങ്ങുന്ന ഗ്രേഡില്‍ വില്‍ക്കുവാന്‍ അവസരം ലഭിച്ചാല്‍ മാത്രമെ ഒരു പുതിയ ഡീലര്‍ക്ക് ഫലപ്രദമായി വിപണനം നടത്താന്‍ കഴിയൂ. ഗുണനിലവാരമില്ല എന്ന് തിരിച്ചയക്കലും, നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ കൂട്ടായി ഡീലറെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റില്‍ പെടുത്തലും ഒഴിവാക്കാന്‍ ടെക്കനിക്കല്‍ ഗ്രേഡിംഗിന് സാധിക്കും.

൭. റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡിനെ അനുസരിക്കാത്ത കര്‍ഷകര്‍ പരിപാലിക്കുന്ന ജൈവ വളം മാത്രം നല്‍കുന്ന തോട്ടങ്ങളിലെ മണ്ണ് പരിശോധിച്ച് റബ്ബര്‍ ഗവേഷണകേന്ദ്രത്തിലെ അഗ്രോണമി വിഭാഗം തലവന്‍ ഡോ. ജോഷ്വാ എബ്രഹാം പറയുന്ന റബ്ബര്‍ തോട്ടങ്ങളിലെ ജൈവാംശത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകള്‍ കര്‍ഷകരിലെത്തുകയും ജൈവകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വേണം.  

൮. കൃത്യമായ ഇറക്കുമതി രേഖകള്‍ ഡി.ജി.എ.ഫ്.റ്റിയും, കയറ്റുമതി രേഖകള്‍ റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡും  പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. ഇവയിലെ മാറ്റങ്ങള്‍ ബാലന്‍സ് സ്റ്റോക്കിലും വരുത്തണം. കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതികളില്‍ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയും, പോര്‍ട്ട് നിയന്ത്രണവും കര്‍ശനമാക്കണം.

൯. എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഷോര്‍ട്ടേജ് കണക്കാക്കുന്നത് ഉപഭോഗത്തില്‍ നിന്ന് ഉത്പാദനം കുറവ് ചെയ്തിട്ടാണെന്നാണ്. എന്നാല്‍ 1995 ല്‍ നിലവില്‍ വന്ന ഗാട്ട് കരാറിന് മുമ്പുള്ള  രീതിയില്‍  മാറ്റം വരുത്തണം.  ഉല്പന്ന നിര്‍മ്മാണത്തിനായി പൂജ്യം തീരുവയില്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് ആറുമാസത്തിനുള്ളില്‍ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്  ആഭ്യന്തര ഉപഭോഗത്തോടൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കാതിരിക്കുക.  

൧൦. ചൈനയില്‍ നിന്ന് താണവിലയ്ക്ക് ബസ്, ട്രക്ക് ടയറുകള്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്തപ്പോള്‍ ആത്മ ആന്റി ഡമ്പിംഗ് ഡ്യൂട്ടി ചുമത്തുവാന്‍ പരാതിപ്പെട്ടപ്പോള്‍ കേന്ദ്രം അതു പരിശോധിക്കാന്‍ തയ്യാറായി.  അതേപോലെ താണവിലയ്ക്ക് റബ്ബര്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോള്‍ ആന്റി ഡമ്പിംഗ് ഡ്യൂട്ടി ചുമത്തുവാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കണം.

൧൧. പ്രതിമാസ സ്ഥിതിവിവര കണക്കിലെ ഒാപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും, ഉത്പാദനവും, ഇറക്കുമതിയും കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന ലഭ്യതയില്‍ നിന്ന് ഉപഭോഗവും, കയറ്റുമതിയും കുറവുചെയ്താല്‍ ബാലന്‍സ് സ്റ്റോക്ക് ടാലിയാകുന്നില്ല.  ഇത്തരം സ്ഥിതിവിവര കണക്കിലെ ക്രമക്കേട് അവസാനിപ്പിക്കുകയും, ടാലി ആകത്തക്ക രീതിയില്‍ കണക്കുകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും വേണം.

൧൨. ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രഡക്ഷന്‍ നിര്‍മ്മിത ഉത്പന്ന വില നിയന്ത്രിക്കുന്നതില്‍ ഇടപെടണം. എന്നാല്‍ മാത്രമെ കര്‍ഷകനില്‍ നിന്ന്  വാങ്ങുന്ന അസംസ്കൃത റബ്ബര്‍  വിലയും   നിര്‍മ്മിത ഉല്പന്ന വിലയും തമ്മിലൊരു ബന്ധം നിലനില്‍ക്കുകയുള്ളു.

൧൩. കമ്മീഷന്‍ ഫോര്‍ അഗ്രിക്കള്‍ച്ചറല്‍ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന്‍ കൊടുക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രയോജനം കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. അതിനാലാണ് ശമ്പളം 1983 ല്‍ 798 രൂപയുണ്ടാരുന്നത്   2016 ല്‍ 30302 രൂപയായി ഉയര്‍ന്നപ്പോള്‍ റബ്ബര്‍ കര്‍ഷകന് പ്രതി കിലോ  634  രൂപ ലഭിക്കാതെ പോകുന്നത്.

൧൪. സാഫ്ത പ്രകാരം ബംഗ്ലാദേശിലൂടെ ടയറുണ്ടാക്കാനുള്ള പതിമൂന്നിനമാണ് നികുതിയില്ലാതെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം കരാറുകള്‍ പുനപരിശോധിക്കണം. ഫ്രീ ട്രേഡ് എഗ്രിമെന്റുകള്‍ പുനപരിശോധിച്ച് പാളിച്ചകള്‍ തിരുത്തണം.

൧൫. ചത്തപിള്ളയുടെ ജാതകം എഴുതുന്ന പഴഞ്ചന്‍ രീതിയാണ് റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ് ആറുമാസം മുന്‍പുള്ള സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അത് മാറി ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്താല്‍ ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം.

൧൬. ഭക്ഷ്യ വിളകളില്‍ നിന്ന് റബ്ബറിലേക്ക് കര്‍ഷകര്‍ ചേക്കേറിയത് ലാഭം മുന്നില്‍ കണ്ടാണ്. ഭക്ഷ്യ വിളകള്‍ക്കും നാണയപ്പെരുപ്പത്തിന് ആനുപാതിക വില ലഭിച്ചാല്‍ ഇപ്രകാരം വിളമാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാകൃഷികളും ലാഭകരമായി നടത്തുവാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണം.

൧൭. പ്രതിവര്‍ഷ ടയറുകളുടെ നിര്‍മ്മാണം, വിപണനം, ബാലന്‍സ് സ്റ്റോക്ക് എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് റബ്ബര്‍ബോര്‍ഡ് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് പുനസ്ഥാപിക്കണം.

൧൮. കര്‍ഷകരെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികള്‍ താണവിലയ്ക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് പരിശോധിക്കുവാനും, നടപടി എടുക്കുവാനും റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് അധികാരം നല്‍കണം.

൧൯. മുന്നൂറ് കോടി രൂപ സര്‍ക്കാര്‍ വില സ്ഥിരതയ്ക്കായി വിതരണം ചെയ്യുന്നത് 129 രൂപയില്‍ നിന്ന് 95 രൂപയായി വിലയിടിക്കാന്‍ മാത്രമെ സാധിച്ചുള്ളു. അത് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് റബ്ബര്‍ വെട്ടിമാറ്റി ഭക്ഷവിള കൃഷി ആരംഭിക്കുന്ന കര്‍ഷകര്‍ക്കാണ്. അത്  റബ്ബര്‍ വില ഉയരുവാനോ പിടിച്ചു നിറുത്താനോ സഹായിച്ചേനെ.

൨൦. റബ്ബര്‍ കൃഷിവ്യാപനം  പഠനവിധേയമാക്കി  നിയന്ത്രിക്കുകയും പുതുകൃഷിയും, ആവര്‍ത്തനകൃഷിയും കണക്കുകൂട്ടുമ്പോള്‍ വിളമാറ്റം വരുത്തിയ കണക്കുകളും ശേഖരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം.

൨൧. തൊഴിലാളിയും കര്‍ഷകനും, കര്‍ഷകനും ഡീലറും, ഡീലറും ഉല്പന്ന നിര്‍മ്മാതാവും പരസ്പരം തമ്മിലടിക്കുന്നു. ചെയ്യിക്കുന്നത് തലപ്പത്തിരുന്ന് നിര്‍മ്മാതാക്കളും. തൊഴിലാളിക്കും, കര്‍ഷകനും, ഡീലര്‍ പ്രോസസ്സര്‍മാര്‍ക്കും, ഉല്പന്ന നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ക്കും തുല്യ നീതി ലഭിക്കണം.

൨൨. വിദേശങ്ങളിലും, കേരളത്തിലും അനേകം ഹെക്ടര്‍ റബ്ബര്‍ കൃഷി ചെയ്ത് ഉല്പന്ന നിര്‍മ്മാണം നടത്തുന്ന ടയര്‍ നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ കര്‍ഷകരുടെ ശത്രുക്കളായി മാറുന്നു. അവര്‍ക്ക് വിലയിടിക്കുവാന്‍ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ പലതാണ്. ലാവോസ്, കമ്പോഡിയ, തായ്ലന്‍ഡ്, ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ കൃഷി ചെയ്യുകമാത്രമല്ല കയറ്റുമതിക്കാരെ സ്വാധീനിച്ച് താണവിലയ്ക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്ത് ഇന്ത്യയില്‍ ഇവര്‍ക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്റെ സഹായത്താല്‍ നികുതി രഹിതമായും, താണവിലയിലും ഇറക്കുമതിയും ചെയ്യാം. ഇവയുടെ നിയന്ത്രണം അനിവാര്യമാണ്.

Thursday, May 26, 2011

റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാന്റെ മുമ്പാകെ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു


  1. നിലവിലില്ലാത്ത 'ഗ്രീന്‍ബുക്കിന്റെ' മറവില്‍ കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന കണ്‍മതി സമ്പ്രദായത്തിലൂടെയുള്ള തരംതിരിവ് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ടെക്നിക്കല്‍ ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം നടപ്പിലാക്കുകയും വാങ്ങുകയും വില്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഗ്രേഡിലാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യു.
  2. സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകള്‍ സുതാര്യമാക്കുകയും (ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ഉല്പാദനവും ഇറക്കുമതിയും കൂട്ടിയതില്‍ നിന്നും കയറ്റുമതിയും ഉപഭോഗവും കുറവുചെയ്താല്‍ ബാലന്‍സ് സ്റ്റോക്ക് കിട്ടാറില്ല) കയറ്റുമതിയെപ്പറ്റിയുള്ള പൂര്‍ണ വിവരങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക.
  3. ചെറുകിട റബ്ബര്‍ തോട്ടങ്ങളില്‍ ജൈവകൃഷിരീതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, പരിസ്ഥിതി പരിപാലനം ഉറപ്പാക്കുക.
  4.
  പരിസ്ഥിതിക്ക് ഹാനികരങ്ങളായ രാസവളങ്ങളും, കള കുമിള്‍ കീടനാശിനികളും ഒഴിവാക്കി മണ്ണില്‍ നിന്നും മരത്തില്‍ നിന്നുമുള്ള പോഷക ചൂഷണം അവസാനിപ്പിക്കുക.
  5. റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത വിലകളായ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ 'വ്യാപാരിവില' പ്രസീദ്ധീകരിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുക.
  6.
  പട്ടമരപ്പിന് പരിഹാരമായി ഫിസിയോളജിക്കല്‍ ഓര്‍ഡര്‍ എന്തെന്നും അവ പരിപാലിക്കേണ്ട രീതികളെപ്പറ്റിയും കര്‍കരെ ബോധവാന്മാരാക്കു.
  7.
  വലിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലില്ലാത്ത പ്രതിമാസ ഉല്പാദനവും ലഭ്യതയും ഉറപ്പാക്കുവാനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുക.
  8.
  റബ്ബര്‍ കര്‍ഷകരും ഗവേഷണവിഭാഗത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരുമായുള്ള സംവാദത്തിന് അവസരമൊരുക്കുക.

  റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാന്‍ മുമ്പാകെ 26-05-2011 ന് കാട്ടാക്കട ചര്‍ച്ച് ഹാളില്‍ വെച്ച് അവതരിപ്പിച്ചതാണ് മുകളില്‍ കാണുന്ന എട്ട് ആവശ്യങ്ങള്‍.

Monday, February 14, 2011

സെക്കൻഡറി തിക്കനിംഗ്‌ ഇൻ ഡൈക്കോട്ട്‌ സ്റ്റെം

മിനി ടീച്ചര്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുമലയുള്ള കെ.എസ് എബ്രഹാം മെമ്മോറിയല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്കൂളിലെ ബോട്ടണി വിഭാഗം അധ്യാപികയാണ്. സ്വന്തം കുടുംബത്തിലും ഭര്‍ത്താവ് സതീശിന്റെ കുടുബത്തിലും വളരെക്കാലങ്ങളായി റബ്ബര്‍ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്റെ അഭ്യര്‍ത്ഥന മാനിച്ച് സെക്കന്‍ഡറി തിക്കനിംഗ് ഇന്‍ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം എന്ന ഒരു ലേഖനം എഴുതിത്തന്ന് എന്നെ ബോധവാനാക്കിയ മിനി ടീച്ചറോട് അകൈതവമായ നന്ദിയുണ്ട്. പ്രസ്തുത സ്കൂളിലെ പൂര്‍വ്വ വിദ്യാര്‍ത്ഥി എന്ന നിലയില്‍ ഇത്തരത്തിലൊരു ലേഖനം മറ്റ് റബ്ബര്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് കൂടി പ്രയോജനപ്രദമാകത്തക്ക രീതിയില്‍ 4-01-2006 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് വീണ്ടും അഭിമാനത്തോടെ പുതുക്കുന്നു.
ഒരു ദ്വിബീജപത്ര സസ്യകാണ്ഡത്തിന്റെ (Dicot stem) Secondary thickening -ന്‌ മുന്‍പുള്ള ഘടനയാണ്‌ മുകളില്‍ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. ഈ അവസ്ഥയില്‍ ഓരോ Vascular bundle ഉം xylem (Primary xylem), phloem (primary phloem) and cambium ഇവ ചേര്‍ന്നാണ്‌ നിര്‍മിതമായിരിക്കുന്നത്‌. xylem കാണ്ഡത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തിന്‌ (pith) അഭിമുഖമായും, phloem ഉപരിവൃതി (Epidermis) യ്ക്ക്‌ അഭിമുഖമായും കാണുന്നു. Cambium (ഭവകല) xylem-നും phloem-നും ഇടയില്‍ കാണുന്ന വിഭജനശേഷിയുള്ള കലകളാണ്‌. സൈലവും ഫ്ലോയവും ഉണ്ടാകുന്നത്‌ ഈ കലകള്‍ വിഭജിച്ചാണ്‌.
ദ്വിബീജപത്രസസ്യങ്ങളില്‍ Secondary thickening തുടങ്ങുന്നത്‌ പുതിയ ഒരു Cambial Strip -ന്റെ ഉത്‌ഭവത്തോടെയാണ്‌ ഈ പുതിയ Cambial Strip ഉണ്ടാകുന്നത്‌ Vascular bundles-ന്‌ ഇടയിലായിട്ടാണ്‌.


ഈ Cambial Strip -ന്‌ inter fascicular cambium എന്നു പറയുന്നു. സാവധാനത്തില്‍ ഈ പുതിയ cambial strip(B)ഉം Vascular bundle-നുള്ളിലെ Cambial Strip (A)-ഉം തമ്മില്‍ യോജിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ ഒരു Cambial ring ഉണ്ടാകുന്നു.

ഈ Cambial ring ലെ കോശങ്ങള്‍ വിഭജിച്ച്‌ ഉള്ളിലേയ്ക്ക്‌ Secondary xylem ഉം പുറത്തേയ്ക്ക്‌ Secondary phloem ഉം ഉല്‍പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ അവസരത്തില്‍ കാണ്ഡത്തിന്റെ Vascular bundle -ല്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന primary xylem മധ്യഭാഗത്തേയ്ക്ക്‌ തള്ളപ്പെടുന്നു. primary phloem - ഉപരിവൃതിക്കടുത്തേയ്ക്കും (epidermis) തള്ളപ്പെടുന്നു. ഉപരിവൃതിയിലെ കോശങ്ങള്‍ പൊട്ടുകയും പകരം പുതിയ ഒരു protective layer ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ Periderm (Cork) എന്നു പറയുന്നു. Cork ഉണ്ടാകുന്നത്‌ ഉപരിവൃതിയ്ക്കടുത്ത്‌ആയി പുതുതായി ഉണ്ടാകുന്ന കേമ്പിയത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനഫലമായിട്ടാണ്‌. ഈ കേമ്പിയത്തിന്‌ കോര്‍ക്ക്‌ കേമ്പിയം (Phellogen) എന്നു പറയുന്നു. ഈ കേമ്പിയം വിഭജിച്ച്‌ പുറത്തേയ്ക്ക്‌ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന കോശങ്ങളാണ്‌ കോര്‍ക്ക്‌ അഥവാ Phellum. ഈ cork cells -ല്‍ Suberin എന്ന Waxy material അടിഞ്ഞ്‌ കൂടി dead cells ആയി മാറുന്നു. ഈ Cork -ല്‍ ചെറിയ സുഷിരങ്ങള്‍ കാണുന്നു. ഇവയാണ്‌ lenticells. ഇവയിലൂടെ gaseous exchange നടക്കുന്നു. Cork cambium വിഭജിച്ച്‌ ഉള്ളിലേയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന കോശങ്ങളാണ്‌ Phelloderm - ഇവ living cells ആണ്‌. ഇവയുടെ functions "Photosynthesis and food storage" എന്നിവയാണ്‌.
"എനിക്കിത്രയും പറഞ്ഞുതന്ന ബോട്ടണി ടീച്ചറോട്‌ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു"
"കോര്‍ക്കിലെ ലെന്റിസെല്‍സ്‌ എന്ന സുഷിരങ്ങളിലൂടെ ഗാസിയോസിസ്‌ എക്സ്‌ചേഞ്ജ്‌ നടക്കുകയും കോര്‍ക്ക്‌ കേമ്പിയം വിഭജിച്ച്‌ ഉള്ളിലേയ്ക്ക്‌ ഫെല്ലോഡേം എന്ന ജീവനുള്ളകോശങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുകയും ഫോട്ടോസിന്തസിസും ഫുഡ്‌ സ്റ്റോറേജും നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കില്‍ പട്ടമരപ്പ് (Brown bast/TPD)വരാതിരിക്കുവാൻ ഇലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അന്നജത്തിലെ ഫോസ്ഫറസിനെ ഫ്ലേയത്തിലൂടെ വേരിലെത്തിച്ച് വേരുകളെ വളരാന്‍ സഹായിക്കുന്നത് മഗ്നീഷ്യം എന്ന ലോഹമൂലകമാണ്. മഗ്നീഷ്യം ഡഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ മണ്ണിലെ ക്ഷാര സ്വഭാവം നിലനിറുത്തുകതന്നെ വേണം.  പുതുപ്പട്ടയിലുണ്ടാകുന്ന ഫോട്ടോ സിന്തസിസ്‌ റബ്ബര്‍കോട്ട്‌ പുരട്ടിതടയാതെയും വേനലിലും കറയുടെ കട്ടി കൂടുമ്പോഴും ആവശ്യത്തിന്‌ ക്ഷാരസ്വഭാവമുള്ള മണ്ണില്‍ മഗ്നീഷ്യം നല്‍കി മരങ്ങളില്‍ പുതുപ്പട്ട ചുരണ്ടിയാല്‍ പച്ചനിറം നിലനിറുത്താം. റബ്ബര്‍ബോര്‍ഡില്‍ പട്ടമരപ്പിനെപ്പറ്റി ഇപ്പോഴും പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതെയുള്ളു. അവരുടെ കണ്ടെത്തല്‍ പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ടും ഫിസിയോളജിക്കൽ ഡിസ്‍ഓര്‍ഡർ തന്നെ. അതിനാല്‍ ഞാനീ പറയുന്നത്‌ തെറ്റാണ്‌ എന്നുപറയേണ്ടത്‌ റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡാണ്‌. റബ്ബർ ബോർഡിനെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചിട്ടും നാളിതുവരെ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഏനിക്ക്‌ ആശ്വാസമേകുവാന്‍ കര്‍ഷകരുടെ സംതൃപ്തി മാത്രം മതി."

വേരിലൂടെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ജലവും മൂലകങ്ങളും സൈലത്തില്‍ സംഭരിക്കുകയും ഇലയിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ഇലയിലെത്തിയാൽ പ്രകാശസംശ്ലേഷണത്തിലൂടെ അന്നജം രൂപപ്പെട്ട് ഫ്ലോയത്തിലൂടെ വേരിലെത്തുന്നു ടാപ്പ് ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നതുമുതല്‍ വെട്ടുപട്ട താഴേക്ക് താഴുമ്പോള്‍ പുതുപ്പട്ടക്ക് വളരുവാനുള്ള ഘടകങ്ങളില്‍  പ്രധാനം ബോറോണ്‍ ആണ്. ടാപ്പിംഗ് ആരംഭിച്ച നാലടി ഉയരത്തിന് മുകളിൽനിന്ന് മൊരി ചുരണ്ടി 20 ഗ്രാം ബോറേൺ (ആമസോണിൽ ലഭ്യമാണ്) ഒരു ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണയില്‍ നേര്‍പ്പിച്ച് പുരട്ടിയാൽ ഉത്പാദനക്ഷമത വര്‍ദ്ധിക്കുകയും പട്ടമരപ്പ് വരാതെ മരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്രകാരം പുരട്ടേണ്ടത് പൂര്‍ണമായും ഇല പൊഴിഞ്ഞശേഷം തളിരിലകൾ വന്നതിന് ശേഷമാണ്. കാരണം ഇലയിലുണ്ടാകുന്ന അന്നജം ഫ്ലോയത്തിലൂടെ വേരിലേക്ക് ഒഴുകുമ്പോൾ കോർക്ക് കേമ്പിയം വിഭജിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് ബോറോണിന്റെ സഹായത്താല്‍ ജീവനുള്ള കോശങ്ങളുണ്ടായി ഫുഡ് സ്റ്റോറേജിന് അവസരമൊരുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. പട്ടമരപ്പെന്നത് മരത്തെ പൂര്‍ണമായും ബാധിക്കാത്തതിനാല്‍ ഡ്രയിനേജ് ഏരിയാക്ക് ചുറ്റും സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഡിസ്‍ഓർഡർ. അതിനാല്‍ തന്നെ വേരിലൂടെ മരങ്ങള്‍ക്ക് നൽകുന്നത് ഉചിതമല്ല. വേനൽക്കാല ടാപ്പിംഗ് റയിൻഗാർഡ് ചെയ്ത് ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മെച്ചമാണ്. കാരണം കറയെടുക്കുന്തോറും കറയുടെ ലഭ്യതയും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലൂടെ ഉറപ്പാവുന്നു. എഥിഫോൺ പുരട്ടി ടാപ്പ് ചെയ്താല്‍ ഉള്ളിലുള്ള കറ പുറംതള്ളുന്നതല്ലാതെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ബോറോൺ പട്ടമരപ്പിന് കാരണമായ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഡിസ്‍ഓര്‍ഡറിന് പരിഹാരമാകുകയും ഉത്പാദനക്ഷമത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് അനുഭവത്തിലൂടെ മനസിലാക്കാനും എനിക്കവസരം ലഭിച്ചു.  ഇത്തരത്തിലൊരു പരീക്ഷണത്തിന് വഴികാട്ടിയായത് കര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ സോയില്‍ സയന്‍സ് വിഭാഗം മേധാവി പരേതനായ ഡോ. തോമസ് വര്‍ഗീസ് ആണ്. അമിതമായ പാലൊഴുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സിങ്കിന് കഴിയും. എന്നാല്‍ അത് പട്ടമരപ്പിന് കാരണമാകും. ടാപ്പിംങ് ഇന്റെര്‍വല്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച് ഡ്രിപ്പിംങ് നിയന്ത്രിക്കാം.


Sunday, January 09, 2011

ജി.എം റബ്ബര്‍ പട്ടരപ്പില്ലാത്ത മരമോ?

ഏറ്റവും മികച്ച റബ്ബറിനം എന്നത് അനുഭവത്തിന്റെയും സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകളുടെയും വിശകലനം നടത്തിയാല്‍ നമുക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുക RRII 105 എന്നാവും. കെ.എം ജോസഫ് എന്ന ഒരു ഫീല്‍ഡ് ഓഫീസറുടെ കഠിനമായ ശ്രമങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത്രയും മെച്ചപ്പെട്ട ഒരിനം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ഒറ്റമുറി ഗവേഷണശാലയില്‍ ഇത്രയും സൌകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഡയറക്ടറായിരുന്ന ഭാസ്കരന്‍നായരാണ് പ്രസ്തുത വിള പ്രാബല്യത്തില്‍ കൊണ്ടുവന്നതും എന്നത് വെറും കേട്ടറിവ്. മുന്തിയ ഇനം ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഉല്പാദനക്ഷമത  കൈവരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത് തായ്‌തടിയുടെ ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ള വണ്ണമായിരുന്നു. വിത്ത് നട്ട് വിളവെടുത്താല്‍ ജനിതകമാറ്റമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ചുവട്ടില്‍ വണ്ണക്കൂടുതലും മുകളിലേയ്ക്ക് പോകുംതോറും വണ്ണക്കുറവും
ആയിരിക്കും. അത് ഉത്പാദനകുറവേ ലഭ്യമാക്കൂ. എന്നാല്‍ പത്ത് വര്‍ഷത്തിലേറെയായി റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തേജക ഔഷധപ്രയോഗം നടത്തി ടാപ്പിംഗ് ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാം വിളവൊട്ടും കുറയാതെ എന്ന പ്രചാരണ പരിപാടിയാണ്. അത്തരം പ്രചാരണ പരിപാടികളിലൂടെ മുന്തിയ വില ലഭിച്ചിട്ടും 2009-10 ല്‍ റബ്ബര്‍ ഉല്പാദനത്തില്‍ കുറവുണ്ടായി. എന്തുകൊണ്ട്? മണ്ണില്‍നിന്നും മരത്തില്‍ നിന്നും അമിതമായ പോഷകമൂലക ചൂഷണം വഴിയാണ് ഉല്പാദനം കുറയാന്‍ കാരണമായത് എന്ന് മനസിലാക്കാന്‍ സാമാന്യ ബുദ്ധിമതി. പക്ഷെ ഇതെന്തിനുവേണ്ടി ആയിരുന്നു എന്നു ചോദിച്ചാല്‍ ഉത്തരം കിട്ടുക ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ റബ്ബര്‍ കൃഷിയിലേയ്ക്ക് നമ്മെ വലിച്ചെറിയുക എന്ന ദുരുദ്ദേശത്തോടെയായിരുന്നു എന്ന് കാണാം. കഴിഞ്ഞ ചില വര്‍ഷങ്ങളായി കൊട്ടിഘോഷിച്ച് ഉത്ഘാടനം ചെയ്ത നാനൂറ് പരമ്പരയ്ക്കുവേണ്ടി റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ് ധാരാളം പ്രചരണ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു. അതിലൊന്നായിരുന്നു. ഇന്നൊവേറ്റീവായിട്ടുള്ള കര്‍ഷകരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൊട്ടാരക്കര നടന്ന പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്ത എന്റെ അനുഭവം വിചിത്രമായിരുന്നു. മൊബൈലില്‍ റിക്കോര്‍ഡ് ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പല തെളിവുകളും തദവസരത്തില്‍ത്തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. നാനൂറ് പരമ്പരയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? തടി വണ്ണം വെയ്ക്കുവാന്‍ കഴിവുള്ള ശ്രീലങ്കന്‍ ക്ലോണിന്റെ കഴിവ് അവയ്ക്കുണ്ട്. അല്പം വിശദമായി പറഞ്ഞാല്‍ കേമ്പിയം വിഭജിച്ചാണ് തടിയും തൊലിയും വളരുന്നത്. അതില്‍ വളരെ കട്ടികുറഞ്ഞ ഫ്ലോയരസം തടി വണ്ണംവെയ്ക്കുവാനാണെന്ന് കാണാം. ഉദാ. നാം ദിവസവും ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന മരങ്ങളില്‍ കായം വീണാല്‍ അത് മുഴകളായി രൂപപ്പെടുകയും മന്തായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. നിശ്ചിത ഡി.ആര്‍.സിയില്‍ താഴാതെ പരിപാലിച്ചാല്‍ ഒരിക്കലും മന്ത് എന്ന രോഗം റബ്ബര്‍ മരങ്ങള്‍ക്ക് വരില്ല. മൂന്നു ദിവസത്തിലൊരിക്കല്‍ ടാപ്പുചെയ്യുന്നതിനേക്കാള്‍ ടാപ്പുചെയ്തെടുക്കുന്ന ലാറ്റെക്സിലെ ഉണക്കറബ്ബറിന്റെ അളവ് നിശ്ചിത ശതമാനമായി നിലനിറുത്തുന്നതാണ് ഉചിതം. 1800 ഗ്രാം ലാറ്റെക്സില്‍ നിന്ന് 600 ഗ്രാമിന്റെ ഉണങ്ങിയ ഷീറ്റ് നിര്‍മ്മിച്ചാല്‍ 33.33% ഡിആര്‍സിയായി നിലനിറുത്താം. മഞ്ഞുസമയത്തും വേനലിലും ടാപ്പിംഗ് ദിനങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള അകലം വ്യത്യസ്ഥമായിരിക്കും എന്നര്‍ത്ഥം. ഈ ചുറ്റുപാടില്‍ വേണം നാം നാനറ് പരമ്പരയിലുള്ള ഇനങ്ങളെ കാണാന്‍. തടി വണ്ണം വെയ്ക്കുവാന്‍ ശേഷിയുള്ളതുകാരണം ടാപ്പിംഗ് ആരംഭിക്കുമ്പോള്‍ത്തന്നെ കട്ടികുറഞ്ഞ ധാരാളം കറലഭിക്കും. എന്നാല്‍ അത് എത്രനാള്‍?
വര്‍ഷങ്ങളായി റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തൈ മരങ്ങള്‍ക്കുള്ള വളപ്രയോഗമാണ് 10:10:4:1.5 എന്നത്. അതില്‍ അവസാനത്തേത് മഗ്നീഷ്യമാണ്. മഗ്നീഷ്യം യൂറിയായുമായി റീയാക്ട് ചെയ്യുന്നതും അമ്ലസ്വഭാവം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുമാണ്. മഗ്നീഷ്യം എന്നത് കാര്‍ബണേറ്റ്, സല്‍ഫേറ്റ് എന്നിവയോടൊപ്പം മാത്രമേ മണ്ണില്‍ നിന്ന് മരത്തിലേയ്ക്ക് ശരിയായ രീതിയില്‍ എത്തിച്ചേരുകയുള്ളു. അതും പോയിട്ട് തൈ മരങ്ങള്‍ക്ക് ഇലയില്‍ മഗ്നീഷ്യം ലഭ്യമാക്കി പ്രകാശസംശ്ലേഷണത്തിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്ന അന്നജത്തിന്റെ ആവശ്യം കൂടുതലാണോ? മറിച്ച് ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന മരങ്ങള്‍ക്കാണ് മഗ്നീഷ്യം സല്‍ഫേറ്റ് നല്‍കുന്നത് എങ്കില്‍ മരങ്ങള്‍ക്ക് പട്ടമരപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടാലും പുതുപ്പട്ട ചിരണ്ടിനോക്കിയാല്‍ പച്ചനിറം കാണാന്‍ കഴിയുകയും ഫ്ലോയം ഉണങ്ങാതെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഫിസിയോളജിക്കല്‍ ഡിസോര്‍ഡറാണ് റബ്ബര്‍ മരത്തിന്റെ പലരോഗങ്ങള്‍ക്കും കാരണമെന്നിരിക്കെ ഫിസിയോളജിക്കല്‍ ഓര്‍ഡര്‍ എന്താണെന്ന് കര്‍ഷകരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാല്‍ മാത്രം മതി റബ്ബര്‍ കൃഷി രക്ഷപ്പെടാന്‍. നടലും ടാപ്പിംഗും വെട്ടിമാറ്റലും ആവര്‍ത്തന കൃഷിയുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന റബ്ബര്‍ ഗവേഷണകേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഗുണത്തെക്കാളേറെ ദോഷമേ ചെയ്യുന്നുള്ളു. കാരണം ഗവേഷകര്‍ കര്‍ഷകരുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാറില്ല എന്നതുതന്നെ.
പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം ജി.എം റബ്ബറാണെന്നത് വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു. അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ മറ്റ് ജി.എം വിളകളേക്കാള്‍ രൂക്ഷമായിരിക്കും. കാരണം അതൊരു ദീര്‍ഘകാല വിളയാണ്. ഉയരം കൂടുതലാകയാല്‍ കാറ്റിലൂടെ പറക്കുന്ന പൂമ്പൊടിയും ഉണങ്ങിയ ഇലകളും വളരെ വ്യാപ്തിയില്‍ വ്യാപിക്കും. തേന്‍ ഊറ്റിക്കുടിക്കുന്ന തേനീച്ചകള്‍ക്ക് എന്തെല്ലാം വൈകല്യങ്ങള്‍ വരുമോ അതെല്ലാം ഭാവിയില്‍ മനുഷ്യനും പക്ഷിമൃഗാദികള്‍ക്കും ഉണ്ടാകും.


മുകളില്‍ക്കാണുന്നത് ഒരു കര്‍ഷകന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലെ റബ്ബര്‍ തടിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനമാണ്. ഒരു ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്കൂളിലെ ബോട്ടണി ടീച്ചറില്‍ നിന്ന് പകര്‍ന്ന് കിട്ടിയ അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തില്‍ വരച്ചെടുത്തതാണ്. ജി.എം റബ്ബര്‍ പട്ടമരപ്പിന് പരിഹാരം എന്നതാണ് റബ്ബര്‍ ഗവേഷണകേന്ദ്രത്തിന്റെ അവകാശവാദം. എന്റെ ചില സംശയങ്ങള്‍ ഞാന്‍ ഉന്നയിക്കട്ടെ!!!
മണ്ണില്‍ നിന്ന് ജലവും മൂലകങ്ങളും വേരുകള്‍ വലിച്ചെടുത്ത് കാതല്‍ (Pith) എന്ന ഭാഗത്തിന് പുറമേയുള്ള വെളുപ്പുനിറമുള്ള തടിയിലൂടെ ഇലകളിലെത്തിക്കുന്നു. എന്നുവെച്ചാല്‍ സൈലം എന്ന പ്രസ്തുത വെള്ളതടിയില്‍ മറ്റ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്. ഇലയില്‍വെച്ച് സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സഹായത്താല്‍ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാര്‍ബണ്‍ഡൈഓക്സൈഡിലെ കാര്‍ബണും, ജലത്തിലൂടെ ലഭിച്ച ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും, ഇലപ്പച്ചയിലെ ക്ലോറോഫില്‍ എന്ന ഹരിതകത്തിലെ ലോഹമൂലകമായ മഗ്നീഷ്യവും ചേര്‍ന്ന് ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം ലഭ്യമാവുന്ന അന്നജം ശിഖരങ്ങളിലൂടെ കേമ്പിയം എന്ന തടിയേയും തൊലിയേയും വളരുവാന്‍ സഹായിക്കുന്ന തണ്ണിപ്പട്ടയുടെ പുറമേയുള്ള ഫ്ലോയം എന്ന പട്ടയിലൂടെ ഒഴുകി വേരിലെത്തി വേരുകളെ വളരുവാന്‍ സഹായിക്കുന്നു. എന്നുവെച്ചാല്‍ തടിയും തൊലിയും വളരുന്നത് മുകളില്‍ നിന്ന് താഴേയ്ക്കാണ് എന്നര്‍ത്ഥം. അന്നജത്തെ വേരിലെത്തിയ്ക്കുവാന്‍ സഹായിക്കുന്നത് ഫോസ്ഫറസിന്റെ വാഹകനായ മഗ്നീഷ്യമാണ്. വേരുകളുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് ഫോസ്‌ഫറസ് അനിവാര്യമാണ്.
ഇനിയാണ് സംശയമുണ്ടാവുക ലാറ്റെക്സുണ്ടാവുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇലയിലാണോ, തടിയിലാണോ, വേരിലാണോ എന്ന സംശയം സ്വാഭാവികം. എന്റെ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ എനിക്ക് മനസിലാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത് റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡിലെ ഗവേഷണവിഭാഗം പറയുന്ന കേമ്പിയം, പാല്‍പട്ട അല്ലെങ്കില്‍ മൃദുപട്ട, ദൃഢപട്ട, മൊരി എന്നിവയാണ്. എന്നാല്‍ പാല്‍പ്പട്ടയില്‍ അന്നജവും വഹിച്ചുകൊണ്ട് താഴേയ്ക്കൊഴുകുന്ന ഫ്ലോയവും അതിന് പുറമേ ലെന്റിസെല്ലുകളിലൂടെ കടന്ന് ചെല്ലുന്ന സൂര്യപ്രകാശം വീണ്ടും പാചകം നടത്തി സെക്കന്‍ഡറി തിക്കനിംഗ് ഓഫ് ഡൈകോട് സ്റ്റെം എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ അഥവാ Cambial ring ലെ കോശങ്ങള്‍ വിഭജിച്ച്‌ ഉള്ളിലേയ്ക്ക്‌ Secondary xylem ഉം പുറത്തേയ്ക്ക്‌ Secondary phloem ഉം ഉല്‍പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ അവസരത്തില്‍ കാണ്ഡത്തിന്റെ Vascular bundle -ല്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന primary xylem മധ്യഭാഗത്തേയ്ക്ക്‌ തള്ളപ്പെടുന്നു. primary phloem - ഉപരിവൃതിക്കടുത്തേയ്ക്കും (epidermis) തള്ളപ്പെടുന്നു. ഉപരിവൃതിയിലെ കോശങ്ങള്‍ പൊട്ടുകയും പകരം പുതിയ ഒരു protective layer ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ Periderm (Cork) എന്നു പറയുന്നു. Cork ഉണ്ടാകുന്നത്‌ ഉപരിവൃതിയ്ക്കടുത്ത്‌ആയി പുതുതായി ഉണ്ടാകുന്ന കേമ്പിയത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനഫലമായിട്ടാണ്‌. ഈ കേമ്പിയത്തിന്‌ കോര്‍ക്ക്‌ കേമ്പിയം (Phellogen) എന്നു പറയുന്നു. ഈ കേമ്പിയം വിഭജിച്ച്‌ പുറത്തേയ്ക്ക്‌ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന കോശങ്ങളാണ്‌ കോര്‍ക്ക്‌ അഥവാ Phellum. ഈ cork cells -ല്‍ Suberin എന്ന Waxy material അടിഞ്ഞ്‌ കൂടി dead cells ആയി മാറുന്നു. ഈ Cork -ല്‍ ചെറിയ സുഷിരങ്ങള്‍ കാണുന്നു. ഇവയാണ്‌ lenticells. ഇവയിലൂടെ gaseous exchange നടക്കുന്നു. Cork cambium വിഭജിച്ച്‌ ഉള്ളിലേയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന കോശങ്ങളാണ്‌ Phelloderm - ഇവ living cells ആണ്‌. ഇവയുടെ functions "Photosynthesis and food storage" എന്നിവയാണ്‌.
എന്നുവെച്ചാല്‍ ഫെലോഡേം എന്ന ഭാഗത്ത് ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് നടക്കുന്നു അതിന്റെ ഒഴുക്ക് താഴെനിന്ന് മുകളിലേയ്ക്കാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ വലിയ ബുദ്ധിയുടെ ആവശ്യമൊന്നും വേണ്ട. ഈ അഞ്ചാം പട്ട ഗവേഷകര്‍ അംഗീകരിച്ചതായി എനിക്കറിവില്ല. ഇക്കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടാണ് ഡോ. എല്‍. തങ്കമ്മയുടെ ഐ.യു.ടിയെയും, റബ്ബര്‍ ഗവേഷണകേന്ദ്രത്തിന്റെ സി.യു.ടിയേയും ഞാന്‍ എതിര്‍ക്കുന്നത്.
ലാറ്റെക്സിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൊയാഗുലേറ്റിംഗ് ഏജന്റുകളും, ഉണക്ക റബ്ബറിന്റെ അംശവും ശരിയായ ടാപ്പിംഗിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആന്റി ബോഡീസ് ആണ് എന്നുവേണമെങ്കില്‍ പറയാം. എന്നുവെച്ചാല്‍ ഉചിതമായ പോഷകമൂലകങ്ങള്‍ മണ്ണില്‍ നല്കിയും (എന്‍.പി.കെ അല്ലേ അല്ല) പട്ടയ്ക്കുള്ളില്‍ നിന്ന് അമിത പോഷകമൂലകചൂഷണം നടത്താടെയും ടാപ്പ് ചെയ്താല്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ ശതമാനം മരങ്ങളിലൊതുക്കാം പട്ടമരപ്പ്. പട്ട മരപ്പ് എന്നത് വെട്ടിത്തുടങ്ങിയ ഭാഗത്തിനും മുകളില്‍ തുടങ്ങി വേരുകള്‍ വരെ ഫ്ലോയമുള്‍പ്പെടെ ഉണക്ക് ബാധിക്കാം. തദവസരത്തില്‍ റബ്ബര്‍ മരത്തിന്  പതിറ്റാണ്ടുകൾ വിശ്രമം നല്കിയശേഷം ടാപ്പ് ചെയ്താലും പട്ടമരപ്പ് മാറില്ല. എന്നാൽ ടാപ്പിംഗ് ആരംഭിച്ച ഭാഗത്തിന് മുകളിൽ കറയുള്ള ഭാഗം മുതൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നേർപ്പിച്ച ബോറോൺ പുരട്ടിയാൽ പട്ടമരപ്പ് മാറിക്കിട്ടും. ( http://bit.ly/brown-bast )
ഗുണമില്ലാത്ത മണ്ണില്‍ ജി.എം റബ്ബര്‍ നേട്ടം കൊയ്യും പതിനാല് വര്‍ഷത്തെ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ എന്നത് ആരെ പറ്റിയ്ക്കാനാണ്?
പിങ്ക് രോഗം വരുവാനുള്ള കാരണമെന്താണ്?
ശിഖരക്കെട്ടില്‍ ജൂണ്‍ മുതല്‍ ആഗസ്റ്റ് വരെ ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ഈ രോഗം കുമിള്‍ ബാധമൂലമാണെന്നാണ് റബ്ബര്‍ ഗവേഷണകേന്ദ്രം അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍ മേല്‍ വിവരിച്ച ഫ്ലോയത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് ഇലകളില്‍നിന്ന് കട്ടികുറഞ്ഞ അന്നജവും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ശിഖരക്കെട്ടിലെത്തുകയും ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ തായ്‌തടിയില്‍ താഴെനിന്ന് ശിഖരക്കെട്ടിലെത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ ആഭാഗത്ത് താഴേയ്ക്കുള്ള ഫ്ലോയത്തിന്റെ ചുരുങ്ങല്‍ കാരണം അന്നജപ്രവാഹവും ലാറ്റെക്സ് പ്രവാഹവും തമ്മില്‍ കൂട്ടിമുട്ടുകയും പട്ട പൊട്ടി ഒലിക്കുകയും അതിനുശേഷം കുമിള്‍ ബാധ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്‍.പി.കെയുടെ ഇടവപ്പാതിയ്ക്ക് മുന്നെയുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രയോഗം കാരണമാണ് ജൂണ്‍മുതല്‍ ആഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള സമയത്ത് ഏഴുമുതല്‍ പത്തുവര്‍ഷം പ്രായമുള്ള മരങ്ങള്‍ക്ക് പിങ്ക് രോഗം വരാന്‍ കാരണമാകുന്നത്. ഇതും ഒരു ഫിസിയോളജിക്കല്‍ ഡിസ്‌ഓര്‍ഡര്‍ തന്നെയാണ്.

Friday, January 08, 2010

റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ് കര്‍ഷകരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു


കപ്പാട് മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം
എഥിഫോണ്‍ എന്ന ഉത്തേജകഔഷധം ദോഷമൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല എന്നതാണ് റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡിന്റെ പ്രചരണം . അതിനെതിരെ കര്‍ഷകര്‍ ജാഗ്രത പാലിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഉണ്ടാകുവാന്‍ പോകുന്ന നഷ്ടം കര്‍ഷകര്‍ക്ക് മാത്രമായിരിക്കും. പ്രസ്തുത ഉത്തേജക ഔഷധം നോണ്‍ ഹസാര്‍ഡസ് ആണെന്നാണ് വേള്‍ഡ് ഹെല്‍ത്ത് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്റെ സൈറ്റില്‍ പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇത് ഒരു വിഷമെന്നതിനേക്കാള്‍ റബ്ബര്‍ മരത്തില്‍ പുരട്ടിയാല്‍ വളരെനേരം തുള്ളി വീഴുന്നു ഉത്പാദന വര്‍ദ്ധനവിന് കാരണമാകുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം. അതിനാല്‍ ആദ്യം നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്ന ഇതിന്റെ ദോഷ ഫലങ്ങള്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ബോധ്യപ്പെടണമെങ്കില്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിയണം. എഥിഫോണിന്റെ പ്രയോഗത്തിലൂടെ ചെറിയതോതില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന പട്ടമരപ്പ് കാരണം മൂന്ന് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം ഉല്പാദനം ഗണ്യമായി കുറയുകയും കാലക്രമേണ പട്ടമരപ്പ് ബാധിച്ച മരങ്ങളുടെ എണ്ണം വര്‍ദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. എഥിഫോണിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം താഴെനിന്ന് മുകളിലേക്കൊഴുകുന്ന പാല്‍ക്കുഴലുകളുടെ സാവാഭാവിക വളര്‍ച്ചയെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചുറ്റിനും വ്യാപിക്കുന്ന ബാര്‍ക്ക് ഐലന്റ്, പട്ടമരപ്പ് എന്നിവക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു.
ദിവസവും ടാപ്പ് ചെയ്യാതെ നേര്‍പ്പിച്ച എഥിഫോണ്‍ പുരട്ടിയശേഷം മൂന്ന് ദിവസത്തിലൊരിക്കല്‍ ടാപ്പ് ചെയ്ത 334 മരങ്ങളില്‍ 65 എണ്ണത്തിന് പട്ടമരപ്പ് പൂര്‍ണമായും ബാധിക്കുകയും ഉല്പാദനം കുറയുകയും ചെയ്യ അനുഭവം എനിക്ക് നേരിടുകയുണ്ടായി. ജൈവ വളപ്രയോഗത്തിലൂടെയും, മഗ്നീഷ്യം സല്‍ഫേറ്റ് നല്‍കിയും, പട്ടമരപ്പ് വന്ന മരങ്ങള്‍ക്ക് ബോറാക്സ് പത്ത് ഗ്രാം വീതം നല്‍കിയും എന്റെ മരങ്ങളെ പൂര്‍വ്വ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാന്‍ വളരെയേറെ ക്ലേശം എനിക്കനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു.

Thursday, December 03, 2009

നാട്ടറിവുകള്‍ ഗവേഷണ ശാലയിലേയ്ക്ക്

04-12-09 റബ്ബര്‍ കര്‍ഷക - ഗവേഷണ വിജ്ഞാന വ്യാപന മുഖാമുഖം (പ്രസ്സ് റിലീസ് )
ആദ്യമായി ഇനോഗുറല്‍ സെക്ഷന്‍ ആണ്.


എന്റെ അവതരണത്തിലെ ഒരു ഭാഗം

ലാപ്‌ടോപ്പും ജി.പി.ആര്‍‌ .എസ് കണക്ഷനുമായി ചെന്ന ഒരു ചെറുകിട കര്‍ഷകന്‍ പ്രസ്തുത ഹാളില്‍ ലാപ്‌ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ പാടില്ല എന്നാണ് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍ (എക്സ്‌ടെന്‍ഷന്‍) വേണുഗോപാല്‍ പറഞ്ഞത്. വേദിയുടെ സമീപത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സ്പീക്കറില്‍ നിന്ന് ആഡിയോ റിക്കോര്‍ഡിംഗ്‍ിന് അപ്രകാരം എന്റെ അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുകാരണം എന്റെ ലാപ്‌ടോപ്പ് ഏറ്റവും പുറകില്‍ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. എന്നിരുന്നാലും അവിടെ നടന്ന ചര്‍ച്ച എന്തായിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവ് ഞാന്‍ മൊബൈലില്‍ റിക്കോര്‍ഡ് ചെയ്ത പതിനഞ്ചോളം ആഡിയോ ക്ലിപ്പുകളില്‍ ലഭ്യമാണ്.
പ്രസ്തുത സെമിനാറില്‍ പറയുന്ന നാട്ടറിവുകള്‍ ഗവേഷണശാലയിലേക്ക് കൈമാറപ്പെട്ടില്ല. മറിച്ച് പുതിയ നാനൂറ് വര്‍ഗത്തില്‍പ്പെട്ട ക്ലോണുകള്‍ , കീടനാശിനി, കുമിള്‍ നാശിനി, രാസവളം, കളനാശിനി എന്നിവയെപ്പറ്റി ഗവേഷകരുടെ വിശദീകരണമായിരുന്നു ഏറിയ പങ്കും. ചെലവു കുറഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂര്‍കൊണ്ട് റബ്ബര്‍ ഷീറ്റുകള്‍ ഉണക്കിയെടുക്കുവാന്‍ കഴിയുന്ന യൂണിവേഴ്സല്‍ അഗ്രിക്കള്‍ച്ചറല്‍ ഡ്രയറിനെപ്പറ്റി ഞാന്‍ കൈമാറിയ ലേഖനം ഡോ. ഗണപതി അയ്യര്‍ പ്രസ്തുത പുകപ്പുര കണ്ടിട്ടുള്ളതാണെന്നും അത് നല്ല ഒരു ടെക്നോളജി ആണെന്നും പറയുകയുണ്ടായി. അവിടെ ഹാജരായ ശാസ്ത്രജ്ഞരില്‍ അല്പമെങ്കിലും നീതി പുലര്‍ത്തിയത് അദ്ദേഹം മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഞാന്‍ നിര്‍മ്മിച്ച പുകപ്പുരയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം കര്‍ഷകരുടെ മുന്നില്‍ അവതരിപ്പിക്കുവാന്‍ അവസരം നല്‍കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. പല റീജണല്‍ ഓഫീസുകളില്‍ നിന്നും വന്ന ഇന്നൊവേറ്റീവായിട്ടുള്ള കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ നീണ്ട പ്രസംഗങ്ങള്‍ കാരണം അവതരണത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഒരു വിഭാഗം ടെക്നിക്കല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കരിങ്കൊടി കുത്തി വന്നത് പ്രതിഷേധ സൂചകമായിട്ടായിരുന്നു. അവര്‍ വിതരണം ചെയ്ത ലേഖനവും എന്റെ പക്കല്‍ ഉണ്ട്.

റബ്ബര്‍ തൈകള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന 10:10:4:1.5 എന്ന കൂട്ടുവളപ്രയോഗം തെറ്റാണ് എന്നത് എന്റെ ഒരവതരണമായിരുന്നു. ഞാന്‍ ഉന്നയിച്ച എന്‍ (N) എന്ന രാസ വളത്തോടൊപ്പം മഗ്നീഷ്യം നല്‍കാന്‍ പാടില്ല എന്നതും മഗ്നീഷ്യം നല്‍കേണ്ടത് ക്ഷാരസ്വഭാവമുള്ള മണ്ണില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ കുമ്മായമുപയോഗിച്ച് മണ്ണിനെ ക്ഷാര സ്വഭാവമുള്ളതാക്കി മാറ്റിയശേഷം മാത്രമേ മഗ്നീഷ്യം സര്‍ഫേറ്റ് നല്‍കാവൂ എന്നതും അതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്‍പികെ നല്‍കാവൂ എന്നതിനും ശരിയായ മറുപടി അല്ല ലഭിച്ചത്. യൂറിയയോടൊപ്പം മഗ്നീഷ്യം കലര്‍ത്തി വെയ്കാന്‍ പാടില്ല എന്നും കൂട്ടിക്കലര്‍ത്തി അതേ ദിവസം തന്നെ മണ്ണില്‍ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നും ആണ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചത്. ഇത് ഒരു തെറ്റായ നടപടി ആണ് എന്ന് ഞാന്‍ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു. യൂറിയായുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം കാരണം സോയില്‍ pH 4.5 അടുപ്പിച്ച് ആയാല്‍ മരത്തിന് മൂലകങ്ങള്‍ വലിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള ശേഷി നശിക്കും എന്നതിനും ശരിയായ മറുപടി അല്ല ലഭിച്ചത്.

പട്ടമരപ്പ് ഒരു രോഗമല്ല എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞരല്ല പറയുന്നത് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്കുപകരം ശ്രീ വേണുഗോപാല്‍ ആണ് എന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ്. (അത് മുകളില്‍ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആഡിയോ ക്ലിപ്പില്‍ ലഭ്യമാണ്) നെക്രോസിസ് എന്നത് രോഗമാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ പട്ടമരപ്പിന് അതൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് എന്നെങ്കിലും സമ്മതിച്ചു.

ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച കളനാശിനികളുടെ മൂന്നിനത്തില്‍ ശ്രദ്ധേയമായത് റൗണ്ടപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു. ഞാന്‍ ജൈവകൃഷി അവലംബിക്കുകയും കളകളെ നിയന്ത്രിക്കുവാന്‍ പശുക്കളെത്തീറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നത് നാട്ടറിവായി അംഗീകരിക്കാന്‍ പോലും ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ തയ്യാറല്ല. പ്രസ്തുത കളനാശിനി പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തെ അത് ബാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് അംഗീകരിക്കാന്‍ പോലും തയ്യാറായില്ല. ഞാന്‍ ചോദിച്ച ഒരു കാര്യം റൗണ്ടപ്പ് മണ്ണിരകളെ എങ്ങിനെ ബാധിക്കും എന്നതാണ്. അതിനുള്ള മറുപടി ഒരുമാസം എണ്ണിരകളെ അത് ബാധിക്കും അതിന് ശേഷം പുനര്‍ജ്ജനിക്കും എന്നാണ്. (ശ്രീ യേശുനാഥനെ സ്മരിക്കാതിരിക്കാന്‍ കഴിയില്ല).

ബാര്‍ക്ക് ഐലന്റ് എന്നത് വെട്ടിത്തുടങ്ങിയ ഭാഗത്തിന് മുകളില്‍ മാത്രമല്ല ചുറ്റിലും ഉണ്ടാവുന്നു എന്നതും, ലാറ്റെക്സിന്റെ ഫ്ലോ ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് എന്നതും നേരിട്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കാം എന്ന മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചത്. ഡ്രയിനേജ് ഏരിയ രണ്ടടി താഴേക്കും ഒരടി മുകളിലേക്കും ആണെന്ന വിശദീകരണം ശരിയാണോ എന്ന് പുതു തലമുറയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ ചിന്തിക്കട്ടെ. എന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ ഫ്ലോയം താഴേക്കും പാല്‍ക്കുഴലുകള്‍ മുകളിലേക്കും ആണ് ഒഴുകുന്നത് എന്നാണ്. വെട്ടുപട്ടയില്‍ എഥിഫോണ്‍ പുട്ടിയാല്‍ കീഴ്പോട്ടുള്ള ഭാഗത്തുമാത്രമേ കറയുടെ കട്ടി കുറയുകയുള്ളു. മുകള്‍ ഭാഗത്തെ കറയുടെ കട്ടി കുറയുകയില്ല.

എന്റെ ചില സംശയങ്ങള്‍ - ചുറ്റിലും കാണപ്പെടുന്ന ബാര്‍ക്ക് ഐലന്റും പാലൊഴുക്കിന്റെ ദിശയും. അതിന് മറുപടി തരാന്‍ സമയം ഇല്ല എന്ന വിശദീകരണം കേള്‍ക്കാം.


എഥിഫോണ്‍ ഉപയോഗിച്ച് ടാപ്പിംഗ് ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറക്കാം വിളവൊട്ടും കുറയാതെ എന്ന വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്ന ഒരു യുവ കര്‍ഷകന്‍ തന്റെ രണ്ടു വര്‍ഷത്തെ നേട്ടം അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പട്ടമരപ്പ് ദൃശ്യമായ മരങ്ങളുടെ എണ്ണവും പ്രസ്തുത കര്‍ഷകന്‍ വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. എന്റെ വിസിറ്റിംഗ് കാര്‍ഡ് അയാള്‍ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനെന്നാല്‍ രണ്ടു വര്‍ഷത്തിനുശേഷം എന്നെ ബന്ധപ്പെടുവാന്‍. ആ വ്യക്തി എന്നെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയുണ്ടായി. അയാളോട് ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് എത്തിഫോണ്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ ഉല്പാദന വര്‍ദ്ധനയുണ്ടാകും എന്നാല്‍ പല്‍ക്കുഴലുകള്‍ക്കുള്ളിലെ പ്രവര്‍ത്തനം പട്ടമരപ്പിന് കാരണമാകും. മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് മരങ്ങളില്‍ അറുപത്തിയഞ്ചെണ്ണത്തിന് ഇപ്രകാരം പട്ടമരപ്പ് വന്ന അനുഭവം എനിക്കുണ്ട് എന്നാണ്. ആ നിമിഷം തന്നെ അയാളുടെ മുഖഭാവം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതു തന്നെ ആയിരുന്നു.

ചോദിക്കുവാന്‍ അവസരം ലഭിക്കാത്തതിനാല്‍ ഞാന്‍ എഴുതി നല്‍കിയ ഒരു ചോദ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ റബ്ബര്‍കൃഷിയുടെ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. മറ്റെല്ലാ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടും അതിന് മാത്രം മറുപടി ലഭിക്കാതായപ്പോള്‍ മറുപടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി കത്ത് നല്‍കി. അതിന്റെ ഫലമായി തുണ്ട് ജോയിന്റ് ആര്‍പിസി വേണുഗോപാലിന്റെ കൈകളിലെത്തുകയും പ്രസ്തുത കുറിപ്പ് ദേഷ്യത്തില്‍ കമഴ്ത്തി മേശമേല്‍ വെയ്ക്കുകയുമാണുണ്ടായത്. റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ് പരീക്ഷിക്കുന്ന ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ വിള പരീക്ഷണം റൈറ്റ് ടു ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ആക്ട് പ്രകാരം പത്തുരൂപയുടെ പോസ്റ്റല്‍ ഓര്‍ഡര്‍ സഹിതം അപേക്ഷിച്ചാലേ ലഭിക്കുകയുള്ളോ? ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ടാപ്പര്‍ക്ക് അലര്‍ജി അനുഭവപ്പെടുന്നെങ്കില്‍ ആ പാവം ടാപ്പര്‍ അറിയേണ്ടതല്ലെ ഈ വിള ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയതാണ് എന്ന്.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ റബ്ബര്‍ കൃഷിയിലെ പാളിച്ചകള്‍ തിരുത്തുവാന്‍ കാര്‍ഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എന്‍ജിഓകള്‍ ഇടപെടണം. ഇല്ലെങ്കില്‍ ഭാവിയില്‍ നമ്മുടെ കൃഷിയിടങ്ങളെ രക്ഷിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല.